Dziunin gmina Łobżenica

działka gruntu zabudowana

Więcej...

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ W NKW PO1Z/00019004/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-09-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie mającego siedzibę przy M. Konopnickiej 15 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części działki nr 2242 o pow. 3565 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym i zabudowanej budynkiem gospodarczym (dawną pieczarkarnią) o pow. uż. 250,75 m2 stanowiącym odrębną własność. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 2242 jest oznaczona jako tereny zabudowy zagrodowej, natomiast zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Złotowie jest oznaczona jako tereny mieszkaniowe. Działka o kształcie regularnym- przybliżonym do trójkąta, teren płaski ogrodzony siatką na słupkach stalowych, jest uzbrojona w sieć elektryczna-(prąd odłączony), sieć wodociągowa (studnia), sieć kanalizacyjna (szambo). Działka jest położona w Jastrowiu (64-915) przy ul. Narutowicza 5f i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do działki jest możliwy przez działkę nr 2243/2 stanowiącą współwłasność dłużnika. 1/2 niewydzielonej części ww. nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: PO1Z/00019004/5, należy do dłużnika: Tomasz Mazur.

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części ww. nieruchomości wynosi 65 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 020,00zł.Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, to jest
6 536,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010bądź złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej za wyjątkiem sytuacji korzystania z ustawowych zwolnień. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Złotowie przy M. Konopnickiej 15 w I Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. LICYTACJA MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA!!!

 

Komornik Sądowy

 

 

Starzonek Dariusz

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

 

Brzeźnica Kolonia gmina Jastrowie

Odwiedzający
Online:
2
Dzisiejszych odsłon:
28
Wszystkich odsłon:
233699
Licząc od:
 2013-04-01